Trương Vĩnh Ký
Châu Thành Tích
Giáo Sư Toán
Đào Kim Phụng
Giáo Sư Anh Văn
Nguyễn Ngọc Nam
Giáo Sư Vạn Vật
Lê Đại Tường
Giáo Sư Việt Văn
Bùi Vĩnh Lập
Hiệu Trưởng
Nguyễn Thủy Hà
Giáo Sư Toán
Nguyễn Thanh Liêm
Hiệu Trưởng
Trần Thành Mimh
Hiệu Trưởng
Dương Ngọc Sum
Giáo Sư Sử Địa
Nguyễn Ngọc Diễm
Giáo Sư Hóa Học
Vũ Đình Lưu
Giáo Sư Toán
Trần Văn Nhơ
Hiệu Trưởng
Trang Văn Nhơn
Giáo Sư
Trần Văn Thưởng
Giáo Sư Toán
GS P. Ký
Giáo Sư
Phạm Xuân Ái
Giáo Sư Pháp Văn
Trần Thị Ngọc Dung
Giáo Sư Việt Văn