Cố Vấn

Dương Ngọc Sum, Giáo Sư
Vũ Trọng Thu, Giáo Sư
Nguyễn Hữu Phước, Giáo Sư
Lê Thanh Lân, Cựu hội trưởng
Lê Thương, Cựu hội trưởng

Đỗ Trọng Thái, Hội Trưởng
Dương Nguyên Văn, Phó (Nội Vụ)
Trần Vĩnh Trung, Phó (Ngoại Vụ)
Võ Quang Đạt, Tổng Thư Ký

Lâm-Mỹ Hoàng Anh, Thủ Quỹ
Đặng Mão, Báo Chí
Võ Dũng, Xã Hội
Lê Long & Ngô Bá Định, Văn Nghệ
Thái Đắc Chánh, Tiếp Tân