25
JUN

10:00 AM

Trại Hè Thân Hữu 2023

Mile Square Park
(shelter 2, lot D)
16801 Euclid Street
Fountain Valley, CA
Sunday, June 25, 2023
10:AM - 4:00 PM

Hội mong được gặp Thầy Cô, bạn bè, và thân hữu để cùng sinh hoạt với trường bạn. Để tiện cho việc lo phần ẩm thực, xin vui lòng ghi danh trước.
Đỗ Trọng Thái, Hội Trưởng