Giáo Sư
Dương Ngọc Sum

Sinh Nhật 88

Thầy Dương Ngọc Sum đóng góp rất nhiều công lao cho Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam California. Thầy rất tận tâm và tận lòng với hội. Không có buổi họp nào mà không có sự hiện diện của thầy. Hội Ái Hữu Petrus Ký rất biết ơn sự đóng góp của thầy.

Happy Birthday